FSC GRUPNA SHEMA
Hrvatske šume d.o.o.

ZAINTERESIRANE STRANE NA RAZINI GRUPE

  naziv odgovorna osoba
1 Akademija šumarskih znanosti akademik Igor Anić ianic@sumfak.hr
2 Akademija šumarskih znanosti akademik Slavko Matić slavko.matic@sumari.hr
3 BIOM - BirdLife in Croatia Gligor Radečić gligor.radecic@biom.hr
4 Časopis Hrvatske šume Marija Glavaš marija.glavas@hrsume.hr
5 Časopis Hrvatske šume Goran Vincenc goran.vincenc@hrsume.hr
6 Časopis PRIRODA Uredništvo priroda@hpd.hr
7 Časopis Šumarski list Josip Margaletić josip.margaletic@sumari.hr
8 Državni zavod za zaštitu prirode Ramona Topić ramona.topic@dzzp.hr
9 Državni zavod za zaštitu prirode Vladimir Hršak vladimir.hrsak@dzzp.hr
10 HAZU - Zavod za ornitologiju Jelena Kralj zzo@hazu.hr
11 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Goran Krivanek goran.krivanek@dzzp.hr
12 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Tamara Kirin tamara.kirin@dzzp.hr
13 Hrvatski šumarski institut Boris Liović borisl@sumins.hr
14 Hrvatski šumarski institut Dijana Vuletić dijanav@sumins.hr
15 Hrvatski šumarski institut Milan Pernek milanp@sumins.hr
16 Hrvatski šumarski institut Dinka Matošević dinkam@sumins.hr
17 Hrvatsko agronomsko društvo Josip Haramija info@agronomsko.hr
18 Hrvatsko biološko društvo Hrvatsko biološko društvo info@hbd-sbc.hr
19 Hrvatsko entomološko društvo Enrih Merdić enrih@biologija.unios.hr
20 Hrvatsko mikološko društvo Armin Mešić armin.mesic@zg.t-com.hr
21 Hrvatsko prirodoslovno društvo Nenad Judaš hpd@hpd.hr
22 Hrvatsko šumarsko društvo Damir Delač damir.delac@sumari.hr
23 Hrvatsko šumarsko društvo Oliver Vlainić predsjednik@sumari.hr
24 Hrvatsko šumarsko društvo Milan Glavaš milan.glavas@sumari.hr
25 Hrvatsko tloznanstveno društvo Milan Poljak tloznanstvo@agr.hr
26 Ministarstvo poljoprivrede Goran Videc goran.videc@mps.hr
27 Ministarstvo poljoprivrede Ivana Pešut ivana.pesut@mps.hr
28 Nacionalni park Plitvička jezera Nikola Magdić nikola.magdic@np-plitvicka-jezera.hr
29 Nacionalni park Risnjak Miljenko Gašparac ravnatelj@np-risnjak.hr
30 Nacionalni park Sjeverni Velebit Irena Krušić sumar@np-sjeverni-velebit.hr
31 OIKON d.o.o. Dalibor Hatić dhatic@oikon.hr
32 osobno Robert Sajfert rsajfert@optimus-stop.hr
33 Park prirode Biokovo Ivana Gabrić ivana.gabric@pp-biokovo.hr
34 Park prirode Lonjsko polje PP Lonjsko polje sumar@pp-lonjsko-polje.hr
35 Park prirode Medvednica Marijan Ocvirek nadzor@pp-medvednica.hr
36 Park prirode Papuk PP Papuk ravnatelj@pp-papuk.hr
37 Park prirode Učka Dijana Župan dzupan@pp-ucka.hr
38 Park prirode Velebit Ivana Maras ivana.maras@pp-velebit.hr
39 Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje Damir Otmačić glavni.nadzornik@park-zumberak.hr
40 Šumarska i drvodjelska škola Karlovac Đurđica Janjanin sum.skola-klc@ka.t-com.hr
41 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Renata Pernar renata.pernar@sumfak.hr
42 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Boris Hrašovec hrasovec@sumfak.hr
43 Udruga Lijepa naša Jadranka Franc lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
44 Udruga Lijepa naša Jakob Martinović lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
45 Udruga Lijepa naša Josip Gregac lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
46 Vlasnička zajednica "Gora Kulmerica" Vjekoslav Matuša vjekoslav.matusa@tpk-orometal.hr
47 Zelena akcija Zagreb Eugen Vuković eugen@zelena-akcija.hr
48 Zeleni prsten, JU Boris Gerenčević boris@priroda-zagrebacka.hr
49 Zeleni prsten, JU Valentin Gadža valentin@priroda-zagrebacka.hr