FSC GRUPNA SHEMA
Hrvatske šume d.o.o.

ZAINTERESIRANE STRANE NA RAZINI GRUPE

  naziv odgovorna osoba
1 Agencija za zaštitu okoliša Agencija za zaštitu okoliša info@azo.hr
2 Agencija za zaštitu okoliša Branka Ilakovac branka.ilakovac@azo.hr
3 Agencija za zaštitu okoliša Dino Križnjak Dino.Kriznjak@azo.hr
4 Akademija šumarskih znanosti akademik Igor Anić ianic@sumfak.hr
5 Akademija šumarskih znanosti akademik Slavko Matić slavko.matic@sumari.hr
6 Časopis Hrvatske šume Marija Glavaš marija.glavas@hrsume.hr
7 Časopis Hrvatske šume Goran Vincenc goran.vincenc@hrsume.hr
8 Časopis PRIRODA Uredništvo priroda@hpd.hr
9 Časopis Šumarski list Josip Margaletić josip.margaletic@sumari.hr
10 Državni zavod za zaštitu prirode Ramona Topić ramona.topic@dzzp.hr
11 Državni zavod za zaštitu prirode Goran Krivanek goran.krivanek@dzzp.hr
12 Državni zavod za zaštitu prirode Vladimir Hršak vladimir.hrsak@dzzp.hr
13 Državni zavod za zaštitu prirode Jasminka Radović jasminka.radovic@dzzp.hr
14 Državni zavod za zaštitu prirode Irina Zupan irina.zupan@dzzp.hr
15 HAZU - Zavod za ornitologiju Jelena Kralj zzo@hazu.hr
16 Hrvatske šume Ivan Ištok ivan.istok@hrsume.hr
17 Hrvatski šumarski institut Boris Liović borisl@sumins.hr
18 Hrvatski šumarski institut Dijana Vuletić dijanav@sumins.hr
19 Hrvatski šumarski institut Milan Pernek milanp@sumins.hr
20 Hrvatski šumarski institut Dinka Matošević dinkam@sumins.hr
21 Hrvatsko agronomsko društvo Josip Haramija info@agronomsko.hr
22 Hrvatsko biološko društvo Hrvatsko biološko društvo info@hbd-sbc.hr
23 Hrvatsko entomološko društvo Božena Barić baric@agr.hr
24 Hrvatsko mikološko društvo Armin Mešić armin.mesic@zg.t-com.hr
25 Hrvatsko prirodoslovno društvo Nenad Judaš hpd@hpd.hr
26 Hrvatsko šumarsko društvo Damir Delač damir.delac@sumari.hr
27 Hrvatsko šumarsko društvo Oliver Vlainić predsjednik@sumari.hr
28 Hrvatsko šumarsko društvo Milan Glavaš milan.glavas@sumari.hr
29 Hrvatsko tloznanstveno društvo Milan Poljak tloznanstvo@agr.hr
30 Ministarstvo poljoprivrede Uprava šumarstva Ivica Francetić ivica.francetic@mps.hr
31 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva Igor Hasl igor.hasl@mps.hr
32 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Nenad Strizrep nenad.strizrep@mzoip.hr
33 Nacionalni park Plitvička jezera Nikola Magdić nikola.magdic@np-plitvicka-jezera.hr
34 Nacionalni park Risnjak Miljenko Gašparac ravnatelj@np-risnjak.hr
35 Nacionalni park Sjeverni Velebit Irena Krušić sumar@np-sjeverni-velebit.hr
36 OIKON d.o.o. Dalibor Hatić dhatic@oikon.hr
37 osobno Ana Željezić Ramqaj ana.zeljezic@zg.t-com.hr
38 osobno Robert Sajfert rsajfert@optimus-stop.hr
39 Park prirode Biokovo Ivana Gabrić ivana.gabric@pp-biokovo.hr
40 Park prirode Lonjsko polje Dražen Ivaštinović sumar@pp-lonjsko-polje.hr
41 Park prirode Medvednica Marijan Ocvirek nadzor@pp-medvednica.hr
42 Park prirode Papuk Kristina Kožić ravnateljica@pp-papuk.hr
43 Park prirode Učka Dijana Župan dzupan@pp-ucka.hr
44 Park prirode Velebit Ivana Maras ivana.maras@pp-velebit.hr
45 Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje Damir Otmačić glavni.nadzornik@park-zumberak.hr
46 Šumarska i drvodjelska škola Karlovac Đurđica Janjanin sum.skola-klc@ka.t-com.hr
47 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Renata Pernar renata.pernar@sumfak.hr
48 Udruga Lijepa naša Jadranka Franc lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
49 Udruga Lijepa naša Jakob Martinović lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
50 Udruga Lijepa naša Josip Gregac lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
51 Vlasnička zajednica "Gora Kulmerica" Vjekoslav Matuša vjekoslav.matusa@tpk-orometal.hr
52 Zelena akcija Zagreb Eugen Vuković eugen@zelena-akcija.hr
53 Zeleni prsten, JU Boris Gerenčević boris@priroda-zagrebacka.hr
54 Zeleni prsten, JU Valentin Gadža valentin@priroda-zagrebacka.hr